Metod

Standarden säger ”Vad som ska göras” och gemensamt tar vi fram ”Hur vi gör detta”

Många tycker att det är krångligt att ISO-certifiera sin verksamhet. Vi tycker tvärtom. Efter många år i branschen har vi tagit fram ett arbetssätt som gör vägen till ett ISO-certifikat enkel och effektiv. Tillsammans tar vi fram ett ledningssystem som inte bara uppfyller kraven i standarden, utan som blir ett oumbärligt hjälpmedel för er. Vi hjälper er med ”Hur?”

Omfattningen varierar utifrån storleken på ert företag, vilken standard som ska certifieras samt hur ”mogna” ni som företag är när det gäller införandet av en standard. Metoden är ungefär enligt:

GAP-Analys

Vi börjar med en GAP-analys där vi identifierar vad som finns och vad som behöver utvecklas för att kunna ISO-certifieras.

Projektplan

När vi identifierat vad som behöver göras tar vi fram en projektplan, som beskriver vad som behöver göras och hur.

Arbetsmöten

Vi träffas löpande, antingen på plats hos er eller digitalt, och går igenom vad som skall göras, utbildar och genomför tillsammans. Vi stämmer av att vi följer projektplanen. Vi tar fram förslag på arbetsmetoder och genomför aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna kan vara:

  • Intressent- och omvärldsanalys
  • Risk- och möjlighetsanalys
  • Processkartläggning
  • Målformulering och målplanering
  • Leverantörsutvärdering
  • Dokumenthantering
  • Avvikelsehantering
  • Förbättringsarbete

Rutiner - styrning/ledning

Vi tar fram förslag på rutiner för ledning och styrning, t.ex målformulering, ständig förbättring, ansvar och befogenheter och kommunikation.

Rutiner - operativt

Vi säkerställer att ni har alla viktiga operativa rutiner dokumenterade på ett strukturerat och systematiskt sätt, samt enkla rutiner för dokumentstyrning.

Internrevision

När vi tillsammans bedömer att vi är klara med införande och dokumenterande av processer, arbetssätt och rutiner genomför vi en internrevision. Syftet är att säkerställa att all dokumentation finns på plats, att organisationen och medarbetarna agerar enligt beskrivna rutiner och processer samt att medarbetarna har den medvetenhet om Ledningssystemet och verksamheten som krävs för att skapa högsta möjliga effektivitet och delaktighet i arbetet.

Ledningens Genomgång

Ledningens genomgång är ett ledningsmöte där ledningen systematiskt går igenom hur väl ledningssystemet fungerar.

Externrevision

Sista steget är s.k. externrevision eller tredjepartsrevision. Då kommer en eller flera revisorer från ett ackrediterat revisionsföretag och kontrollerar att ert ledningssystem uppfyller alla krav enligt standarderna. Beroende på storleken på ert bolag tar revisionen olika antal dagar i anspråk. Om revisorn identifierar en eller flera avvikelser skall dessa åtgärdas inom ett visst tidsintervall. När ni blivit godkända efter revision utfärdas ert certifikat.

Vi lotsar er hela vägen – och lämnar givetvis resultatgaranti på vår del av arbetet med att få ert ledningssystem (eller verksamhetssystem som vissa hellre vill kalla det) på plats för att i nästa steg få ett ISO-certifikat. 

När certifieringen är klar

När certifieringen är klar, eller om ni redan idag är ISO-certifierade, hjälper vi er att upprätthålla och vidareutveckla Lednings- eller verksamhetssystemet för att skapa maximal nytta. Genom ett fortsatt samarbete tar vi rollen som ansvarig för exempelvis interna revisioner, lagbevakning och dokumentgranskning – allt utifrån era behov och önskemål.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå