Kvalitativ hållbarhetsplan - Så här gör du

För att göra en kvalitativ hållbarhetsplan för sitt företag är det viktigt att först och främst identifiera företagets miljöpåverkan. Därefter behöver man sätta upp tydliga mål och utveckla hållbarhetsplaner för att sedan förankra dessa i hela organisationen. Avslutningsvis måste detta mätas och följas upp för att se framstegen.

Vad är en hållbarhetsplan?

En hållbarhetsplan är en dokumentation av ett företags hållbarhetsarbete. Den beskriver företagets mål, strategier och handlingsplaner för att minska sin miljöpåverkan, bidra till ett socialt hållbart samhälle och driva ett ekonomiskt hållbart företag.

Vad ska en hållbarhetsplan innehålla?

En hållbarhetsplan bör innehålla följande delar:

 • En introduktion: En kort presentation av företaget och dess hållbarhetsarbete.
 • En analys och beskrivning av företagets påverkan på miljön, samhället och ekonomin.
 • Hållbarhetsmål: Mål för företagets hållbarhetsarbete. Målen bör vara tydliga, uppnåbara, relevanta och tidsatta.
 • Handlingsplaner: Beskrivning av hur företaget ska nå sina mål. Handlingsplanerna bör vara konkreta och tidsatta.
 • Förankring i organisationen: Beskrivningar av hur företaget ska förankra hållbarhetsarbetet i hela organisationen.
 • Mätning och uppföljning: Beskrivningar av hur företaget ska mäta och följa upp sina framsteg.

Intressentanalys

En intressentanalys är en process för att identifiera och analysera de personer eller grupper som påverkas av eller påverkar vårt företags verksamhet. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbarhetsplan, eftersom det hjälper företag att förstå vilka krav som ställs och vilka hänsyn som ska tas när de fattar beslut om hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsmål

De hållbarhetsmål som ett företag ska ha beror på företagets storlek, bransch och specifika verksamhet. Det finns några generella mål som alla företag kan sträva efter, till exempel:

 • Minska företagets miljöpåverkan: Detta kan göras genom att minska energiförbrukningen, minska avfallet och öka användningen av förnybara energikällor.
 • Bidra till ett socialt hållbart samhälle: Detta kan göras genom att främja social rättvisa, stärka lokalsamhället och minska ojämlikheten.

 

Driva ett ekonomiskt hållbart företag: Detta kan göras genom att främja långsiktigt värdeskapande, minska riskerna och stärka konkurrenskraften.

Varför ska ett företag ha en hållbarhetsplan?

Det finns många anledningar till varför ett företag ska ha en hållbarhetsplan. Här är några av de viktigaste:

 • För att bidra till en hållbar framtid: Företag har en viktig roll att spela i att skapa en mer hållbar framtid för både människor och miljö. Genom att ha en hållbarhetsplan kan företag minska sin miljöpåverkan, bidra till ett socialt hållbart samhälle och driva ett ekonomiskt hållbart företag.
 • För att minska risker: Hållbarhetsfrågor, till exempel klimatförändringarna, kan ha en betydande inverkan på företag. Genom att ha en hållbarhetsplan kan företag minska sina risker och förbereda sig för framtiden.
 • För att förbättra konkurrenskraften: Hållbarhet blir allt viktigare för medarbetare, kunder och investerare. Genom att ha en hållbarhetsplan kan företag förbättra sitt varumärke och öka sin konkurrenskraft.

Behöver ditt företag hjälp med att skapa en hållbarhetsplan?

En hållbarhetsplan eller en miljöutredning är en väsentlig del i arbetet med att stärka sin miljö- och hållbarhetsprofil. För att kunna vinna nya affärer och stärka sitt varumärke ytterligare, hjälper vi dig gärna i hela processen att miljöcertifiera er verksamhet. Vill du höra mer om vårt upplägg?

Vanliga frågor kring hållbarhetsplan

Hur identifierar man sitt företags hållbarhetsutmaningar?

Genom att kombinera informationen från intressentanalysen och påverkansanalysen kan företag identifiera sina hållbarhetsutmaningar.

Hållbarhetsutmaningar kan vara till exempel:

 • Miljömässiga utmaningar: För hög energiförbrukning, för mycket avfall, för höga utsläpp av växthusgaser, etc.
 • Sociala utmaningar: Ojämlikhet, bristande arbetsrätt, diskriminering, etc.
 • Ekonomiska utmaningar: Osäkra leverantörskedjor, risk för klimatförändringar, etc.

Hur sätter man upp mål för sitt hållbarhetsarbete?

Här är några frågor som du kan ställa dig själv för att hjälpa dig att identifiera dina företags hållbarhetsutmaningar:

Hållbarhetsutmaningar kan vara till exempel:

 • Hur påverkar vår verksamhet miljön?
 • Hur påverkar vår verksamhet samhället?
 • Hur påverkar vår verksamhet ekonomin?

Hur sätter man upp mål för sitt hållbarhetsarbete?

Här är några tips för att utveckla effektiva strategier:

Var realistisk

Det är viktigt att vara realistisk när du utvecklar strategier. Strategierna bör vara genomförbara och uppnåbara.

Var flexibel

Det är viktigt att vara flexibel när du implementerar strategier. Det kan vara nödvändigt att anpassa strategierna efterhand som du får mer information.

Involvera andra

Det är viktigt att involvera andra när du utvecklar strategier. Detta kan hjälpa dig att få nya perspektiv och att komma fram till bättre lösningar.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå